Privacyverklaring

De SWS hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert je privacy. In deze privacyverklaring willen we je heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met de gegevens die we over jou verzamelen. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De SWS houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dat betekend dat:
 • je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons doorgaf. De doelen en categorieën persoonsgegevens worden verderop beschreven in deze Privacyverklaring
 • vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben om je gegevens te gebruiken. We leggen daarbij ook altijd uit voor welk doel we die gegevens zullen gebruiken.
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat je gegevens veilig bewaard worden
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor je ze ons gaf (bijvoorbeeld een bezoek, een uitstap, een inrichting van een feest).
 • op de hoogte is van jouw rechten over je persoonsgegevens en die zal respecteren. De SWS zal dat duidelijk maken aan jou en aan verwerkers van gegevens waarmee de SWS samenwerkt. De SWS is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je vragen, neem gerust contact op via: secretarissws@gmail.com
Waarom verwerken wij persoonsgegevens:
 • De SWS verwerkt je persoonsgegevens voor volgende doelen met volgende rechtsgronden:

Volgens taak van algemeen belang

 • Lidkaarten aanmaken en versturen, conform de wettelijke opdracht.

Als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger toestemming geeft

 • Nieuwsbrieven, aankondigingen versturen. • 
 • Deelnemen aan evenementen en bijeenkomsten. • 
 • Deelnemen aan cursussen door de SWS ingericht • 
 • Een vraag beantwoorden via het contactformulier, telefoon of e-mail. • 
 • Reageren op artikels verschenen over SWS De SWS geeft onder geen beding persoonsgegevens door aan derden of adverteerders. Voor de bovenstaande doelstellingen kan de SWS de volgende persoonsgegevens van je verwerken: • 
 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail, bootnaam, soort lid. • 
 • Persoonlijke identiteitsgegevens van het medelid: naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail. • 
 • Eventuele functies binnen een club. • 
 • Beeldmateriaal van tijdens de activiteiten en/of evenementen De SWS gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we toestemming hebben. Wanneer je persoonsgegevens doorgeeft, zal de SWS altijd helder en transparant over het doel communiceren. *

Over cookies De website van de SWS houden geen informatie bij over bezoekers via Cookies of andere IT-middelen..

Persoonsgegevens bezorgen aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kan de SWS aan derde partijen doorgeven als dat nodig is om de hoger beschreven doelen uit te voeren. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

 • webhosting
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …)
 • het bouwen, beheren en onderhouden van onze website
 • het versturen van nieuwsbrieven

De SWS geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de verwerkers maakt de SWS de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. We nemen alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd, zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van gerechtelijk onderzoek).

Bewaartermijn

De SWS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist. Dat betekent dat de SWS persoonsgegevens verwijdert maximaal 3 jaar na het laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

De SWS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat onder meer hierom:

 • Alle personen die namens de VPF kennis kunnen nemen van je gegevens, moeten die geheim houden. Medewerkers van de SWS werden daarvoor gesensibiliseerd.
 • Alle systemen die persoonsgegevens bevatten zijn afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wachtwoorden worden altijd opgeslagen met encryptie van hoge kwaliteit.
 • De SWS maakt back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De SWS test en evalueert regelmatig beveiligingsmaatregelen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Je kan altijd vragen om de gegevens die de SWS over je heeft, in te kijken en eventueel te corrigeren.  De toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook intrekken.  Je kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen.  Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers.  Met die vragen kan je terecht bij de secretaris van de SWS secretarissws@gmail.be of via de contactgegevens hogerop in deze verklaring.  Om misbruik te voorkomen, kan de SWS bij contact vragen om je adequaat te identificeren.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vraagt de SWS je om daarover direct contact met ons op te nemen via secretarissws@gmail.be of via de contactgegevens hogerop in deze verklaring.  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging priacybeleidverklaring

De SWS kan zijn privacy statement wijzigen. Zo’n wijziging kondigen we aan op onze website of via email. De laatste wijziging gebeurde op 11 juni 2018